ผลงานวิจัย

หมายเลขหนังสือCP0114
ชื่องานวิจัยการสำรวจสภาพแวดล้อมในชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์
ชื่อผู้แต่งอัมพร ศรีสำรวล สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถาบัน
ที่มางานสัมมนาเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10
คำสำคัญCP0114 Track C : Epidemiology, Prevention and Public Health แบบโปสเตอร์
ปี พ.ศ.2548
จำนวนหน้า0
ประเภทเอกสารบทคัดย่อ
บทคัดย่อหลักการและเหตุผล : โรคเอดส์ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของคนในสังคมอย่างเรื้อรัง การดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์มีความจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายของทุกภาคส่วน เพื่อสามารถนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย วิธีการ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในชุมชน ต่อการดำเนินงานป้องกันเอดส์ในตำบล และหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 30 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรภาคและกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ตำบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์ 30 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenient sampling) จำนวน 793 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือนเมษายน 2547 – มิถุนายน 2547 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบค่า เอฟ (F - test) ผลการวิจัยพบว่า : พื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์ มีสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านความสนับสนุน/การมีส่วนร่วมในการทำงานเอดส์ และมีสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง และพื้นที่ดำเนินงานที่ต่างกัน มีสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านความสนับสนุน/การมีส่วนร่วมในการทำงานเอดส์ และมีสภาพแวดล้อมชุมชนด้านโรคเอดส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และพื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์ ที่ต่างกัน มีสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านความสนับสนุน/การมีส่วนร่วมในการทำงานเอดส์และสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านโรคเอดส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สรุป : พื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์มีส่วนร่วมและให้ความสนับสนุนการดำเนินงานเอดส์ และสภาพแวดล้อมในชุมชนด้านโรคเอดส์ อยู่ในระดับปานกลาง ชุมชนยอมรับการตรวจเลือดก่อนแต่ง ก่อนท้อง อยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องให้การส่งเสริมและ สนับสนุนทรัพยากรให้ชุมชนอย่างสอดคล้องและเหมาะสม มีกิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ๆ และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
 
พฤ อา
 

E-Service