ผลงานวิจัย

หมายเลขหนังสือ
ชื่องานวิจัยการสำรวจ ความรู้เรื่องเอดส์ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ในโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ จันทร์ทองคำ, นันทวัน ยันตะดิลก, นุชนารถ แก้วดำเกิง, ชูศักดิ์ สุคนธมาน
สถาบันกลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา
คำสำคัญเอดส์, การศึกษานอกโรงเรียน, สมุทรปราการ
ปี พ.ศ.2547
จำนวนหน้า18
ประเภทเอกสารบทคัดย่อ
บทคัดย่อการสำรวจ ความรู้เรื่องเอดส์ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ในโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม ดำเนินการ โดยการสุ่มตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,647 ราย เป็นชายร้อยละ 49.3 หญิง ร้อยละ 50.7 ส่วนใหญ่มิอายุระหว่างอายุ 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมากลุ่มอายุอายุ 26-35 คิดเป็นร้อยละ 17.0 และกลุ่มอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อย 9.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพรองรับร้อยละ 44.5 รองลงมาพนักงานบริษัท 19.7 และรับจ้าง 13.3 สถานภาพสมรส โสดร้อยละ 72.8 มีคู่อยู่กินด้วยกัน/แต่งงานร้อยละ 24.1 หย่า/แยก 2.0 หม้าย 1.1 เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์มาก่อนร้อยละ 46.2 ไม่เคยร้อยละ 53.8 ผลการสำรวจความรู้เรื่องเอดส์ ตอบถูกน้อยกว่า 7 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 7.3 ตอบถูก 8-12 ข้อ ร้อยละ 56.0 ตอบถูกมากกว่า 12 ข้อ ร้อยละ 36.7 จะเห็นได้ว่านักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคเอดส์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ค่อนข้างดี มีบางประเด็นที่ยังมีทัศนคติที่ยังไม่ถูกต้องคือโรคเอดส์ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมไทยมีเพียงร้อยละ 59.2 ที่ไม่เห็นด้วย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ควรเป็นเงินของรัฐบาลฝ่ายเดียว ร้อยละ 44.2 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.0 การเสพสุราและยาเสพติดไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเห็นด้วยร้อยละ 54.6 ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องติดเชื้อทุกคน ร้อยละ 20.8 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.0 และยังมีกลุ่มที่ยังไม่ค่อยมั่นใจจำนวนค่อนข้างมากร้อยละ 34.2 แสดว่านักศึกษากลุ่มนี้ประมาณครึ่งที่มีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีอย่างดี การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้ออื่น ๆ ร้อยละ 67.3 เห็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ที่ยังรังเกียจอยู่ค่อนข้างสูง ผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่ได้ตอบยังไม่ถูกต้อง จึงควรมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและมีการประชาสัมพันธ์ อย่างกว้างขวางและมีเวลาเพียงพอ
 
พฤ อา
 

E-Service