กลับหน้าแรก
ดูผลแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ www.aidsstithai.org สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (สอวพ.)

คำชี้แจง แบบประเมินผลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ www.aidsstithai.org สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (สอวพ.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ ชาย หญิง    
2.อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4.อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ข้าราชการ อื่นๆ (ระบุ) 
5.ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ aidsstithai หรือไม่ เคย ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
  1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
  2. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
  3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  4. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
  6. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
  7. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  8. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
  9. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
  10. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  11. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้