การจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ มีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และ ความก้าวหน้าของงานวิชาการ แก่เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

๒. เพื่อสรุปบทเรียน ประสบการณ์การด าเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการ แนวทางไปสู่การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นไปในด้านขององค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การควบคุมวัณโรคและการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบราชการไปสู่ยุค Thailand๔.๐

อ่านต่อ