กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ทุกสองปีโดยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 15 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน พัฒนาการในการดำเนินงานเพื่อบูรณาการงานด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ทำงานด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการเสริมสร้างสัมพันธภาพร่วมกันของความรู้ เทคโนโลยีและการจัดการโรคทั้งสองด้าน ทั้งด้านวิชาการ และชุมชน จึงมีการบูรณาการงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของการนำความรู้จากการพัฒนา ศึกษารูปแบบการจัดการจนเกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์เกี่ยวข้องร่วมกัน การจัดสัมมนาในครั้งที่ 15 จึงได้มีการปรับชื่องานให้สอดคล้องกับรูปแบบการบูรณาการงานเข้าด้วยกันนี้โดยใช้ชื่องานว่า สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

อ่านต่อ
ประธานปฐกถา