สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรมันขี้หนู
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Coleus parvifolius Benth.
ชื่อสามัญ-
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆ-
วงศ์LABIARAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้ล้มลุก อายุ 1 ปี มีหัวใต้ดินออกเป็นกระจุกสีน้ำตาล มีแป้งมาก ลำต้นสูง 1-2 ฟุต อวบน้ำ เป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่ มีกลิ่นหอม มีขนเล็กๆ ดอกขนาดเล็กสีม่วง ออกเป็นช่อแบบ panicle (The Wealth of India. A Dictionary of Indian Raw Materials and Industrial Products, 1948) - ประโยชน์ทางยา : ไม่ปรากฏสรรพคุณทางยาแต่ชาวภาคใต้ของไทยจะใช้หัวใต้ดินเป็นอาหาร
สารประกอบทางเคมีRosmarinic acid, methyl rosmarinate, luteolin, luteoli 7-methyl ether, luteolin 5-O-glucoside, daucosterol, alpha- และ beta-amyrin (Tewtrakul, 2002)
ข้อบ่งใช้ส่วนเหนือดิน
ฤทธิ์ทางชีวภาพส่วนเหนือดิน
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell ของสารสกัดชั้นน้ำและชั้นเอทานอลมีค่า CC0 : 500 mcg/ml และ 100 mcg/ml ตามลำดับ (Tewtrakul, 2002)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service