สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรคูน
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia fistula Linn., Caesalpiniaceae, Leguminosae
ชื่อสามัญGolden Shower, Indian Laburnum, Pudding Pipe Tree, Purging Cassia
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆราชพฤกษ์, ลมแล้ง, ลักเกลือ, ลักเคย, ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, กุเพยะ
วงศ์LEGUMINOSAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้ยืนต้น ใบเป็นช่อประกอบด้วยใบย่อย 3-8 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน เนื้อใบเกลี้ยงค่อนข้างบาง หูใบมีขนาดเล็กและร่วงง่าย ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ 1-3 ช่อ กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่แกมรูปรี ด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองรูปไข่ เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณูมีขนาดเล็ก เกสรเมียและท่อเกสรมีขน ผลเป็นฝักทรงกระบอก ผักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีดำ มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดรูปรีแบนสีน้ำตาล (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2539) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : เนื้อผลรสหวานเอียน แก้ท้องผูก ระบายพิษไข้ โดยนำเนื้อผลมาละลายน้ำร้อนดื่มก่อนนอน ใช้ภายนอกพอกแก้ปวดข้อ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
สารประกอบทางเคมีAnthraquinones เช่น aloin, rhein, sennoside A, B
ข้อบ่งใช้ฝัก (ผล)
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 (IC50 : 125 mcg/ml) และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV-1 integrase โดยมีค่า IC50 : 2.8 mcg/ml (Tewtrakul, 2002)
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell (CC0 > 100 mcg/ml) (Tewtrakul, 2002)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service