สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรสบู่ดำ
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Jatropha curcas Linn.
ชื่อสามัญ-
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆมะเยาขาว
วงศ์EUPHORBIACEAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวปนเทา เปลือกเรียบ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปค่อนข้างกลม หรือไข่ป้อม ๆ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หรือมีรอยหยัก 3-5 หยัก ฐานใบเว้าเป็นรูปหัวใจ เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ 5-7 เส้น ตามเส้นใบมีขนอ่อนปกคลุม ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด และตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ยาว 4-5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ภายในหลอดมีขน เกสรตัวผู้ 10 อันเรียงเป็น 2 วง ๆ ละ 5 อัน อับเรณูตั้งตรง ดอกเพศเมีย กลีบดอกไม่ติดกัน รังไข่ และท่อรังไข่เกลี้ยง บางทีมีเกสรผู้ฝ่อ 5 อัน ผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. แก่จัดจะแตกเป็น 3 พู แต่ละพูมี 2 กลีบ เมล็ด รูปกลมรีสีดำ ผิวเกลี้ยง (ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2530) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : ใบและเนื้อไม้มีรสเบื่อเมา ต้มน้ำอาบแก้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง เมล็ดมีพิษห้ามรับประทานเพราะทำให้ถ่ายท้องอย่างแรงและอาเจียน ยางรสฝาดเมา ผสมเกลือกวาดปากเด็กแก้ลิ้นเปื่อยพุพอง เป็นฝ้าละออง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
สารประกอบทางเคมีไม่พบรายงาน
ข้อบ่งใช้กิ่งก้าน
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 (IC50 : 24.0 mcg/ml) (Otake et al., 1994)
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell ของสารสกัดชั้นน้ำมีค่า CC0 : >1000 mcg/ml (Otake et al., 1994)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service