สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรโพธิ์
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus religiosa Linn.
ชื่อสามัญBo-Tree
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆ-
วงศ์MORACEAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 ม. มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลมเป็นหางยาว ก้านใบยาว 8-12 ซม. ดอกช่ออยู่รวมกันเป็นกระจุก ภายในฐานรองดอกรูปคล้ายผลดอกย่อยแยกเพศ ขนาดเล็ก จำนวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. เมื่อสุกสีม่วงดำ (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2542) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : ใบมีรสฝาด บดเป็นผงใส่แผลสดและแผลเรื้อรัง เปลือกต้นมีรสฝาดแช่น้ำดื่มรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
สารประกอบทางเคมีไม่พบรายงาน
ข้อบ่งใช้เปลือกต้น
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 (IC100 : 62.5 mcg/ml) (Otake et al., 1994)
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell ของสารสกัดชั้นเมทานอลมีค่า CC0 : 62.5 mcg/ml) และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV-1 protease (IC50 : 54.6 mcg/ml) (Otake et al., 1994)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วน และต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service