logo
 
Harm Reduction

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

     ผู้เคยใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ประมาณการมี 71,000 คน เป็นผู้ที่ใช้ยาเสพติดวิธีฉีดที่มีความถี่อย่างน้อยเดือนละครั้ง ร้อยละ 60 คิดเป็นจำนวน 42,000 คน ในปีพ.ศ. 2558 ได้มีผู้ที่เข้ารับการบำบัดด้วยสารทดแทนฝิ่น 5,956 คน และได้มีการแจกจ่ายเข็มและกระบอกฉีดสะอาดในช่วงเวลา 12 เดือน ประมาณกว่า 266,000 ชุด ข้อมูลการสำรวจใน 3 จังหวัดด้วยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย ปีพ.ศ. 2557 พบการติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 20.5 ลดลงจากปี 2553 และ 2555 คือ ร้อยละ 21.9 และ 25.2 ตามลำดับ เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและทราบผลใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในปี 2553 2555 และ 2557 คือ ร้อยละ 41, 44 และ 61 ตามลำดับ ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ล่าสุด ในปี 2553 2555 และ 2557 คือ ร้อยละ 46, 49 และ 51 ตามลำดับ และการใช้เข็ม/กระบอกฉีดสะอาดล่าสุด ในปี 2553 2555 และ 2557 คือ ร้อยละ 78, 80 และ 95 ซึ่งมีแนวโน้มของพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่สูงขึ้น ด้วยมีโครงการในการดำเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จึงทำให้มีพฤติกรรมการป้องกันที่ดีขึ้น

     การเปลี่ยนผ่านของการดำเนินงานในผู้ใช้ยาเสพติดที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกจากโครงการ CHAMPION สู่โครงการ STAR และการหมดอายุลงของคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องในบางพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐได้พยายามแสวงหางบประมาณให้การทำงานคงความต่อเนื่อง แต่กฎระเบียบทางงบประมาณยังเป็นอุปสรรคในการสนับสนุนภาคประชาสังคม รวมไปถึงปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ซึ่งการแก้กฎหมายนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลานาน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
Previous Frame Next Frame
  • Model 1
  • Model 2
  • Model 3
  • Model 4
 

© Copyright 2017 - aidssti.ddc.moph.go.th All Rights Reserved.

Home Download Report Contact