สรุปสถานการณ์

วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

 • วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (15 พฤศจิกายน 2554)

  สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (15 พฤศจิกายน 2554)สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน 376,690ราย (จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 256,571 ราย แ

 • วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (31 มีนาคม 2554)

  จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 มีนาคม 2554) สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน 372,874ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน 98,153ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงก

 • วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (ประจำปี 2553)

  สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 พฤษภาคม 2553)สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน 376,847 ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน 99,257ราย แนวโ

 • วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (ประจำปี 2552)

  วิเคราะห์ สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (รายงาน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2552) สถานการณ์ โรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงาน สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 ธันวาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำน

 • การเฝ้าระวังพฤติกรรม

  ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชไอวี รอบที่ 14 พ.ศ.2551 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 5 กลุ่ม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใ

 • การเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่

  สถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพื้นที่ในประเทศ ไทย รอบที่ 26 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532- มิถุนายน 2551) กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีอัตราความชุกอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ.2542 สูงถึงร้อยละ 50.77 และลดลงในปี พ.ศ.2543 - ปั

 • การคาดประมาณแนวโน้มเอดส์

  การรายงานสถานการณ์เอดส์ทั่วโลกล่าสุด (www.unaids.org/unaids/ (English orignial, December 2009) นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี UNAIDS/WHO คาดว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วประมาณ 60 ล้านคน และมีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุการติดเชื้อเอชไอวีอี

 
พฤ อา
 

E-Service