กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. กำหนด และพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง การควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
  4. ประสาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรค ตรวจวินิจฉัย รักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  6. ประสาน วางแผน ติดตาม และประเมินผลงานการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
 
พฤ อา
 

E-Service