กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ 

บทบาทหน้าที่

 1. การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนานาชาติ
 2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานนานาชาติด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 4. พัฒนา  package ของการดูงานที่เป็น best practices ของประเทศไทย ด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. ดำเนินการฝึกอบรมนานาชาติด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 6. จัดศึกษาดูงานด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ
 7. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 8. แสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในประเทศ และนานาชาติ
 9. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในเรื่องการจัดอบรม การศึกษาดูงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
 10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การศึกษาดูงานด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 11. จัดทำแผนงานโครงการประจำปี
 12. ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
พฤ อา
 

E-Service