กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ 

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อต้นแบบ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
  2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาจัดทำสื่อต้นแบบ
  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสื่อ เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งรวบรวมผลงานทางวิชาการ จัดทำวารสารโรคเอดส์ และพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  6. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ จัดเวทีสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับชาติ
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  9. ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาออกแบบสื่อ และสิ่งพิมพ์
 
พฤ อา
 

E-Service