กลุ่มพัฒนาองค์กร

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

บทบาทหน้าที่

  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรตามมาตรฐานสากล มีวัฒนธรรมที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (PMQA & การประกวดรางวัล)
  2. วางแผนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรม และมีความสุข (HAPPY HR)
  3. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปสู่ระบบการสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรม (PMS)
  4. พัฒนาองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง เกิดการจัดการความรู้ พัฒนาสู่งานวิจัย และดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (KM & RESEARCH)
  5. จัดทำคำรับรองและถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองจากหน่วยงานสู่กลุ่มงานและบุคลากร รวมทั้งการกำกับติดตามและประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด นำผลการดำเนินงานไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ

 

 
พฤ อา
 

E-Service