โครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ปีงบประมาณ 2562

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปิดรับโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ประสงค์ขอรับการสนับสุนงบประมาณในโครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

โครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ปีงบประมาณ 2562

 
พฤ อา
 

E-Service