ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบกลไกการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรชุมชนฯ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบกลไกการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรชุมชนเพื่อการดำเนินงานเอชไอวีในพื้นที่ ต่อเนื่องปีที่ 2 (รหัสโครงการ PIF-CBO)  
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ตำแหน่ง


 
พฤ อา
 

E-Service