ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกประสานงานระดับจังหวัดฯ (รหัสโครงการ: PIF-PCM-HF) ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกประสานงานระดับจังหวัดและการส่งเสริมการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในการติดตามการดำเนินงาน การทำแผนยุติปัญหาเอดส์และการระดมทรัพยากรระดับจังหวัด ปี 2561 (รหัสโครงการ: PIF-PCM-HF)  ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง


 
พฤ อา
 

E-Service