คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์
คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ 

 

            สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ปี 2561 โดยมีโรงพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 แห่ง

            เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) จึงได้จัดทำคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ 5 กิจกรรม  เพื่อให้วิทยากรพื้นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในโรงพยาบาล

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ดังนี้

  1. คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ Download
  2. สไลด์ใช้ประกอบการอบรม 5 กิจกรรม

            กิจกรรมที่ 1  ใช่! เรากำลังตีตราและเราต้องเปลี่ยน Download            

            กิจกรรมที่ 2  เกมตำหนิ Download                                                   

            กิจกรรมที่ 3  Universal Precaution Download                              

            กิจกรรมที่ 4  การเอ่ยเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติในโรงพยาบาล Download                           

            กิจกรรมที่ 5  แนวปฏิบัติหรือแนวทางการแก้ไข Download       

 

  
พฤ อา
 

E-Service