การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก

บรรยายเรื่อง  นโยบายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและมาตรการ RRTTR และการใช้แนวคิดคุณภาพ ในการดำเนินงานดูแลรักษา HIV (CBO,  DIC,  diff care, DSC)

โดย  พญ.วลัยรัตน์  ไชยฟู รองผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

บรรยาย เรื่อง update องค์ความรู้ HIV/AIDS

โดย  ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

 

บรรยายเรื่อง การดูแลโรคร่วม TB/HIV(ปรับตามแนวทางใหม่)  และแนวทางการใช้ยา IPT        และการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Death case ในพื้นที่

โดย  พญ.พัชรี ขันติพงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 

บรรยายเรื่อง STI management ใน HIV

โดย  นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

 

อภิปรายเรื่อง การจัดบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี PrEP (HIV PreExposure Prophylaxis, PrEP) และประสบการณ์การจัดบริการ PrEP ในพื้นที่

โดย .นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อภิปรายเรื่อง ประเด็นสำคัญของระบบบริการสุขภาพในการจัดการด้านคลินิก

โดย 

1.) พญ.เอกจิตรา  สุขกุล  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

2.) คุณลีซ่า  กันธมาลา  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.) คุณศรีลัย  เรืองชัย  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพเรื่อง HIV ที่ควรรู้  

โดย  ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่

 

อภิปรายเรื่อง องค์ความรู้เรื่อง Treatment Literacy และการนำไปใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ การดูแลรักษา และการคงอยู่ในระบบตามกรอบ RRTTR

โดย

1) พญ.พัชรี ขันติพงษ์               นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

2.) คุณสุภาวดี พงษ์ประภาส        โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

3.) คุณลาเดือน  แก้วจินดา                  โรงพยาบาลดอกคำใต้  จ.พะเยา

4.) คุณพรทิพย์  ยุกตานนท์              สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

อภิปรายเรื่อง บทบาทการเป็นผู้จัดการการดูแลรักษาด้าน HIV (HIV Co.) กับการพัฒนาคุณภาพงานดูแลรักษาโรคเอดส์

โดย

1) คุณสุภาวดี พงษ์ประภาส        โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

2) คุณวารุณี  ปริยะ                 โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่

3) คุณศรีพรรณ ทินะ               โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

4) รศ.นพ.ชเนทร์  วนาภิรักษ์       สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

อภิปรายเรื่อง การนำแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

โดย

1) คุณศรีพรรณ ทินะ               โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2) คุณรุ่งนภา  บุญเคลือบ           โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย

3) รศ.นพ.ชเนทร์  วนาภิรักษ์       สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

4) ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่

 

 

 
พฤ อา
 

E-Service