ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง


 
พฤ อา
 

E-Service