ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง


 
พฤ อา
 

E-Service