ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ และบันทึกข้อมูลการบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ


บรรยาย ภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งและสนับสนุนชุด บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง (PrEP Package) ปี 2561

โดย แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร สำนักโรคเอดส์  วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

 

- บรรยาย เรื่อง ความรู้เรื่อง PrEP ที่สำคัญสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการ Download
- แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ Download

โดย  แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

 

บรรยาย แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการชดเชยบริการ

โดย

คุณนุชนารถ แก้วดำเกิง  สำนักโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

คุณนุสรา บัวเชย  สำนักโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

รูปแบบการจัดบริการเพร็พ กรณีตัวอย่าง “สถาบันบำราศนราดูร”

โดย คุณกรุณา ลิ้มเจริญ สถาบันบำราศนราดูร Download


 
พฤ อา
 

E-Service