การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่ สคร. 9 จ.นครราชสีมา และสคร.10 จ.อุบลราชธานีนโยบายการยุติปัญหาเอดส์ RRTTR ประเด็นคุณภาพระดับเขต

โดย  นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา Download

 

การบรรยาย เรื่อง การเป็นผู้จัดการการดูแลรักษาด้าน HIV  

โดย  คุณสุภา  ผาสุก โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  Download

 

การบรรยาย เรื่อง ประเด็นสำคัญของระบบบริการสุขภาพในการจัดการด้านคลินิก

-  ความสำคัญของ Cascade HIV และการใช้ประโยชน์ เพื่อการยุติปัญหาเอดส์

-  การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก NAP เพื่อการติดตามการรักษา  Download

-  การป้องกันการเกิด misdiagnosis การเฝ้าระวังและการดำเนินการกรณีผลการตรวจไม่สอดคล้องกัน (Discrepancy)  Download


โดย

1. คุณลีซ่า  กันธมาลา สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. คุณลัดดาวัลย์  สุขทองสา สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

การบรรยาย เรื่อง การจัดบริการแก่กลุ่ม เป้าหมาย MSM เยาวชน ที่เข้ากับบริบทของหน่วยงาน

โดย  คุณศิวยุทธ  สิงห์ปรุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Download

 

การบรรยาย เรื่อง HIV PreExposure Prophylaxis, PrEP

-  ความสำคัญ , ความรู้ , การจัดระบบบริการ  Download

-  ความมั่นใจในการให้บริการ และ การสื่อสาร

-  ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ควรให้แก่ผู้รับบริการ  Download

โดย นายแพทย์วรงค์  ลีลาอภิรดี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

 

การบรรยาย เรื่อง “HIV Testing and Counseling with same day result”  

โดย  คุณทิพยวรรณ  หมื่นพัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี  Download

 

การบรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ HIV ควรรู้และเข้าใจ ค่าชดเชย เช่น

โดย  คุณพูนชัย  ไตรภูธร  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 Download

 

การบรรยาย เรื่อง update องค์ความรู้ HIV/AIDS

โดย ผศ.นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร   สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย Download

 

การบรรยาย เรื่อง STI management ใน HIV 

โดย  แพทย์หญิงรสพร  กิตติเยาวมาลย์  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

 

การบรรยาย เรื่อง มาตรการสำคัญในการปรับระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อ และการเริ่มยาต้านไวรัสในทุกระดับ CD4

โดย คุณสุภาภรณ์  อยู่เจริญ โรงพยาบาลชัยภูมิ Download

 

การบรรยาย เรื่อง การใช้ Treatment Literacy เพื่อการเข้าสู่ระบบบริการ การดูแลรักษา และการคงอยู่ในระบบ

โดย  คุณสุภาภรณ์  อยู่เจริญ โรงพยาบาลชัยภูมิ Download

 

การบรรยาย เรื่อง เอดส์ในที่ทำงาน/การลดการตีตราเพื่อเพิ่มการเข้าสู่ระบบบริการ และการยุติปัญหาเอดส์

โดย  คุณสุภา  ผาสุก โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ Download

 
พฤ อา
 

E-Service