การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมและการบรรยาย เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการที่สำคัญ  RRTTR เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย         

โดย แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู รองผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

 

การบรรยาย เรื่อง update องค์ความรู้ HIV/AIDS

โดย  นายแพทย์พีระวงษ์  วีรารักษ์          สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย Download

 

การอภิปราย เรื่อง STI management ใน HIV

ผู้อภิปราย

คุณสายรุ้ง  จันทรปราสาท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์ Download

คุณธัญญาภรณ์ คุณสมบัติดูบูโลซ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี Download

ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิจักษณา หุตานนท์  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 

การบรรยาย เรื่อง การจัดบริการแก่กลุ่ม เป้าหมาย MSM เยาวชน ที่เข้ากับบริบทของหน่วยงาน

ผู้อภิปราย

ผู้แทนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Download

ผู้แทนจากองค์การพิงค์มังกี้เพื่อความหลากหลายทางเพศ

ผู้ดำเนินรายการ คุณธัญญาภรณ์ คุณสมบัติดูบูโลซ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี

 

การอภิปราย เรื่อง เอดส์ในที่ทำงาน/การลดการตีตราเพื่อเพิ่มการเข้าสู่ระบบบริการ และการยุติปัญหาเอดส์

ผู้อภิปราย

คุณชัยทัต  ปัททุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร Download

คุณปัณณ์ธนัช  จำปา โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Download

ผู้ดำเนินรายการ คุณสายรุ้ง จันทราปราสาท  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

การบรรยาย เรื่อง ประเด็นสำคัญของระบบบริการสุขภาพในการจัดการด้านคลินิก

โดย แพทย์หญิงเอกจิตรา  สุขกุล ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข Download

 

การบรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ HIV ควรรู้และเข้าใจ ค่าชดเชย เช่น

โดย  คุณสุวิมล  สุขเกษม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี Download

 

อภิปราย เรื่อง ก้าวต่อไปกับแผนการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ระดับเขต 

ผู้อภิปราย

ดร.วิจักษณา  หุตานนท์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

คุณสายรุ้ง  จันทรปราสาท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

คุณธัญญาภรณ์  คุณสมบัติดูบูโลซ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี


 
พฤ อา
 

E-Service