การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่ สคร. 7 จังหวัดขอนแก่น และ สคร. 8 จังหวัดอุดรธานี
การบรรยาย เรื่อง การเป็นผู้จัดการการดูแลรักษาด้าน HIV

วิทยากร คุณสุภา  ผาสุข โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ Download

 

การบรรยาย เรื่อง นโยบายยุติปัญหาเอดส์ RRTTR ประเด็นปัญหาคุณภาพในระดับเขต 

โดย แพทย์หญิงรพีพรรณ  เดชพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี Download

 

การบรรยาย เรื่อง องค์ความรู้ในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์

-องค์ความรู้ปัจจุบัน HIV และ โรคร่วม

-Common pitfalls of initiative antiretroviral any CD4

-การดูแลโรคร่วม เช่น TB/HIV (ปรับตามแนวทางใหม่)  IPT

-Death case

วิทยากร นายแพทย์โอภาส  พุทธเจริญ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย Download

 

การบรรยาย เรื่อง ประเด็นสำคัญของระบบบริการสุขภาพในการจัดการด้านคลินิกการใช้ Treatment Literacy เพื่อการเข้าสู่ระบบบริการ การดูแลรักษาและการคงอยู่ในระบบ

วิทยากร คุณปราณี  ปิตุรงค์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี Download

 

การบรรยาย เรื่อง PrEP

-ความสำคัญ, ความรู้, การจัดระบบบริการ

-ความมั่นใจในการให้บริการและการสื่อสาร

-ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ควรให้แก่ผู้รับบริการ

-การส่งต่อหน่วยงานที่จัดบริการ

วิทยากร

1) แพทย์หญิงเอกจิตรา  สุขกุล     ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

2) คุณลิซ่า  กันธมาลา              สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

3) คุณประภาภรณ์  กิจวัฒชัย      โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี Download

 

 การบรรยาย เรื่อง ประเด็นสำคัญของระบบบริการสุขภาพในการจัดการด้านคลินิก Download

-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพข้อมูล NAP Download
-ตัวอย่าง แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา Download

วิทยากร

แพทย์หญิงเอกจิตรา  สุขกุล     ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

 

การบรรยาย เรื่อง STI management ใน HIV

-การคัดกรอง STI Download
-การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ Download
-มาตรฐาน แนวทางการรักษา Download
-มาตรฐานงาน STIs Download

วิทยากร  คุณเกศมุกดา  ไตรรัตน์            โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

การบรรยาย เรื่อง การจัดบริการแก่กลุ่ม เป้าหมาย MSM เยาวชน ที่เข้ากับบริบทของหน่วยงาน

-การให้บริการที่เป็นมิตร

-เข้าใจบริบทของกลุ่มเป้าหมาย

-ระบุกลุ่มเป้าหมายและสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตามบริบทของผู้รับบริการ

-การนำเข้าสู่ระบบสุขภาพที่เหมาะสม และติดตามรับบริการต่อเนื่อง
-การจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย MSM เยาวชน ที่เข้ากับบริบทของหน่วยงาน Download

วิทยากร 

1) คุณรวิวรรณ  บัณเย็น คลินิกปลายฟ้า Download

2) คุณผ่องศรี  บุตรแสน NGO M REACH ขอนแก่นและคณะ Download

 

การอภิปราย เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ HIV ควรรู้และเข้าใจ ค่าชดเชย เช่น

-สิทธิการตรวจ HIV

-การรักษาข้ามเขตพื้นที่

-สิทธิการรักษาประกันสังคมและ สปสช.

-การชดเชยค่าบริการต่าง ๆ

วิทยากร

1) คุณปรเมศร์  เพ็งสว่าง           สปสช.เขต 7 Download

2) คุณวรรธิดา  เกตะวันดี          สปสช.เขต 8

 

การบรรยาย เรื่อง เอดส์ในที่ทำงาน/การลดการตีตราเพื่อเพิ่มการเข้าสู่ระบบบริการ และการยุติปัญหาเอดส์

-ผลจากการดำเนินงาน/แผน

-Impact / Outcome บทบาทของ Hiv Co

-S&D เชื่อมโยงกับงานคุณภาพ : ตัวอย่างการทำงาน

-การสื่อสารกับผู้บริหารทำอย่างไรจึงบรรลุเป้าหมาย 50%

วิทยากร  คุณภรกต  สูฝน โรงพยาบาลโพนพิสัย จ.หนองคาย Download

 
พฤ อา
 

E-Service