ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3334 กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 


 
พฤ อา
 

E-Service