ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2561ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2561

           กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ เข้าร่วมประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน มีนโยบายไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในสถานที่ทำงานโดยใช้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะเป็นเงื่อนไข และร่วมกันดำเนินการป้องกัน ไม่ให้บุคลากรติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายประเทศในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573

สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดองค์กรฯ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

     1. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด Download

     2. แนวทางการเข้าร่วมประกวด Download

     3. สไลด์แนวทางการเข้าร่วมประกวด Download

 
พฤ อา
 

E-Service