กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทาง และรูปแบบของงานบริการ
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ และงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
พฤ อา
 

E-Service