กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

บทบาทหน้าที่

  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ/ การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
  2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย/ ขับเคลื่อนกลไกอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
  3. จัดทำกรอบดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 ปี 20 ปี
  4. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด แผนกลยุทธ์/ แผนจุดเน้น/ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
  5. ปรับแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
  6. พัฒนาระบบ กลไก การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. การสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
 
พฤ อา
 

E-Service