กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล และพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล และพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ

บทบาทหน้าที่

  1. งานบริหารจัดการเทคโนโลยี บริหารจัดการโปรแกรม สนับสนุนบริการเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร
  2. งานบริหารจัดการระบบข้อมูล รวบรวม ค้นหา จัดทำฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูล พัฒนา/ปรับปรุงระบบรายงานและสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ใช้ประโยชน์
  3. งานส่งเสริมนโยบายระหว่างประเทศ พัฒนา ประสาน ความร่วมมือเชิงนโยบาย และข้อตกลง เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี และพหุภาคีโดยใช้กลไกด้านการต่างประเทศที่มีอยู่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ องค์กรทุนต่าง ๆ
 
พฤ อา
 

E-Service