กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ

กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ

บทบาทหน้าที่
1. พัฒนานโยบายและแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเอดส์ระดับชาติ
2. พัฒนาระบบ กลไก การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ของประเทศและพื้นที
    - จัดโครงสร้างและกลไกการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเอดส์ทุกระดับ
    - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการติดตามและประเมินผล รวมถึงการสังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทุกระดับ
    - ส่งเสริมให้มีกลไก และช่องทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
3. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ การดำเนินงาน การลงทุน ในการดำเนินงานเอดส์ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
4. ดำเนินการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญทุกระดับ
5. ดำเนินการประเมินผล สำรวจ ประเมิน การดำเนินงานเอดส์ และที่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์ทุกระดับ

 
พฤ อา
 

E-Service