กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. พัฒนามาตรฐาน แนวทาง ผลิตภัณฑ์วิชาการ และรูปแบบการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รวมถึงระบบการดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย และรูปแบบในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุม และการดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
  4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. ประสาน สนับสนุน สร้างเครือข่าย การป้องกัน ควบคุม การวินิจฉัย การดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
  6. ส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย กฎหมาย มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการตีตราและความเปราะบาง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
  7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
พฤ อา
 

E-Service