กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์

บทบาทหน้าที่

  1. วิจัย ค้นคว้า พัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ มาตรฐานการวินิจฉัย ดูแลรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโยลีแก่หน่วยงาน ประชาชน ทั้งในและนอกประเทศ
  2. ประสาน สนับสนุน สร้างเครือข่าย การวินิจฉัย ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับหน่วยงาน  องค์กรภาคทั้งในและนอกประเทศ
  3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การวินิจฉัย ดูแลรักษา เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านกลไกเชิงการแพทย์ สาธารณสุข สังคม กฎหมาย และชุมชน
  4. วิเคราะห์ ประเมิน เสนอ นโยบายและวินิจฉัย ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนคำของบประมาณ กำหนดกลวิธี และกิจกรรมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
พฤ อา
 

E-Service