อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องมาตรฐานบริการ เพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษาและลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องมาตรฐานบริการ
 

เพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษาและลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร 

 

     ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์โดยในปี 2561 มีโรงพยาบาลสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง

     เพื่อให้สถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง มาตรฐานบริการเพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษาและลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2จัดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 3กำหนดจัดระหว่าง 15 - 19 มกราคม 2561 สำหรับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม และ สคร. สสจ.ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

เอกสารประกอบการอบรม

1. S&D-QI (DSC)ยุติเอดส์

วิทยากร: พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รองผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

 

2. การอภิปราย เรื่อง สถานการณ์ แนวคิด และการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ 

วิทยากร:นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค Download

 

3. การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและเครื่องมือในการติดตามและประเมินการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ

วิทยากร:รศ.นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุลชัย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download

 

4. การอภิปราย เรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ

วิทยากร: คุณจรัญ เชื้อเย็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download

 

5. สอนกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ 5 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  “ใช่ เรากำลังตีตรา" Download

กิจกรรมที่ 2“เกมตำหนิ" Download

กิจกรรมที่ 3“ความกังวลกลัวการติดเชื้อเอชไอวี” Download

กิจกรรมที่ 4“การเอ่ยเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติในโรงพยาบาล” Download

กิจกรรมที่ 5“แนวปฏิบัติเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ” Download 

 

6. สรุปภาพรวม S&D -  CQI

1. ภาพรวมหลักสูตร Download

2. สรุป 5 กิจกรรม Download

3. นำเสนอวันสุดท้ายทำแผน Download

วิทยากร:คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา  นักวิชาการอิสระ

           คุณปาริชาติ  จันทร์จรัส  สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
พฤ อา
 

E-Service