ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ      กลุ่มพัฒนา่การดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ โครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักปี 2561


 
พฤ อา
 

E-Service