การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและพัฒนารูปแบบแนวทางการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เปิดการประชุม และบรรยายนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2561
โดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

แนวทางและการสนับสนุนงานสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2561
โดย คุณทองกร   ยัณรังษี  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ สอวพ.  Download

อภิปราย มุมมอง เรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอ /เอดส์
วิทยากร
คุณปาริชาติ จันทร์จรัส    สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  Download
คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว            เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย   Download

ดำเนินการอภิปราย
คุณธนพรรณ ฟองศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บรรยาย ปัจจัยที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ กับการใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม
โดย   ผศ. กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Download

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร เพื่อลดการตีตรา เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download
ที่ปรึกษา : ผศ. กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กลุ่มที่ 1 วิทยากรประจำกลุ่ม คุณทองกร ยัณรังษี และคุณจุฑารัตน์ ช่างสลัก สอวพ.

กลุ่มที่ 2 วิทยากรประจำกลุ่ม คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ และคุณสิริพร ภิยโยทัย สอวพ.

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

บรรยายเรื่อง Health literacy กับการสื่อสารเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย   รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download

อภิปราย สรุปบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อชวนตรวจเอชไอวีและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอช/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย
คุณอภิญญา  เปี่ยมวัฒนาทรัพย์     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี Download
คุณกนกพร  พินิจลึก      สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น Download1 Download2
คุณวาสนา  ยกสกูล       สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  Download
คุณพงศ์ธร   จันทร์เลื่อน            ผู้อำนวยการมูลนิธิ M plus จังหวัดเชียงใหม่ 

ดำเนินการอภิปราย
คุณเพลินพิศ  พรหมมะลิ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงรุกเพื่อชวนตรวจเอชไอวีและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอช/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download
กลุ่มที่ 1 วิทยากรประจำกลุ่ม คุณทองกร ยัณรังษี และคุณจุฑารัตน์ ช่างสลัก สอวพ.
กลุ่มที่ 2 วิทยากรประจำกลุ่ม  คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ และ คุณสิริพร ภิยโยทัย สอวพ.

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

อภิปราย แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย คุณสมโภชน์  ป้องกัน          สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดลองหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย
คุณสมโภชน์  ป้องกัน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คุณนันทวัน ยันตะดิลก    นักวิชาการอิสระ

สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบแนวทางการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2561
โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปิดการประชุม โดย คุณทองกร ยัณรังษี หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ สอวพ. 
พฤ อา
 

E-Service