การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและศักยภาพทีมงานระดับเขตและจังหวัด บูรณาการการป้องกัน ดูแลรักษา พัฒนาคุณภาพบริการงานเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 12 ธันวาคม  2560 

พิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค

กล่าวรายงาน โดย  นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


บรรยาย
“ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์”

โดย  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค Download


อภิปราย
เรื่อง ย้อนรอยบทเรียน นโยบายและการขับเคลื่อนงานเอดส์ ภายใต้โครงการกองทุนโลก เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573

1. โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR ในกลุ่มผู้ต้องขัง 

วิทยากร คุณสุธัญญา ผู้พัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน กรมราชทัณฑ์  Download

2. PCM & SI M&E, DIC, TB&HIV และ NAPHA EXTENSION Download

วิทยากร  
1. นพ.สมาน ฟูตระกูล   สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. คุณบุษบา  ตันติศักดิ์    สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก Download

3. คุณวันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก (งานวัณโรค)


อภิปราย
เรื่อง ก้าวต่อไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ ทิศทางการดำเนินงานรอบ New Cycle ปี 2561 – 2563

วิทยากร  
1. นพ.สมาน ฟูตระกูล  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. คุณบุษบา  ตันติศักดิ์   สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก Download

ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม โดย พญ.วลัยรัตน์  ไชยฟู   สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อภิปราย
เรื่อง ความสำเร็จ และ ความท้าทาย จากผู้ปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดับเขต+จังหวัด+เรือนจำ 13 เขต)

ประเด็นการอภิปราย

1. กลไกการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับเขตและจังหวัด

2. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน TB/HIV ในระดับเขตและจังหวัด

3. ระบบบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น DIC ระบบบริการและส่งต่อ เรือนจำ

4. อื่นๆ 

Download เอกสารแบ่งกลุ่มวันที่ 13 ธันวาคม  2560 

อภิปราย เรื่อง แผนงานระดับเขต เพื่อยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วิทยากร
1. นพ.นพดล  ไพบูลย์สิน          ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เกษียณราชการ
2. นพ.สมบัติ  แทนประเสริฐสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. นพ.นคร  เปรมศรี                 ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
4. นพ.สมาน  ฟูตระกูล              ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ


บรรยาย
เรื่อง มาตรฐานและการประเมินการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยากร พญ.อังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ กรมควบคุมโรค Downloadวันที่ 14 ธันวาคม  2560 

บรรยาย เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง ความหลากหลายทางเพศ
วิทยากร : คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ ที่ปรึกษาสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย


อภิปราย
เรื่อง รูปแบบและแนวทาง การขับเคลื่อนงานยุติปัญหาเอดส์ สำหรับพื้นที่

ห้อง 1  เรือนจำ (พยาบาลในเรือนจำ) +  รพ.สต. สสอ. สสจ. (29 จ. GF): DIC

อภิปราย เรื่อง บทเรียนการดำเนินงาน DIC ที่มีมาตรฐานใน 4 setting (NGO เรือนจำ/

ทัณฑสถานและศูนย์บริการสาธารณสุข)
วิทยากร
1. นางกรรณิการ์         อมาตยกุล        ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
2. นายณัฐวุฒิ            เกตุต่อ            ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยา
3. นางพิชญณันท์        อินทร์จันทร์      ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
4. ผู้แทนมูลนิธิเอ็มพลัส 

อภิปราย เรื่อง บทเรียนการดำเนินงาน DIC ที่มีมาตรฐาน รพสต
วิทยากร

1. นายทองทวี            ทีปะปาล         ผอ.รพ.สต.มะขามเตี้ย
2. นายสุจินต์             คงทวี             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
3. นางสาวศรัณย์พร      อั้งสกุล            โรงพยาบาลชัยบุรี
4. นายพิสิฐ               แป้นหอม         ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี


ห้อง
2  สคร. 12  เขต สปคม. สสจ. 76 จังหวัด และกทม. ประเด็นการอภิปราย
1. โครงสร้างการทำงานและจุดเน้นของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วิทยากร  นพ.สมาน  ฟูตระกูล                สำนักโรคเอดส์ ฯ

2. การบริหารจัดการแผนงานงบประมาณของสอวพ. ปีงบประมาณ 2561
วิทยากร  นางเพ็ญศรี  สวัสดิ์เจริญยิ่ง        สำนักโรคเอดส์ ฯ

3. แผนงาน / โครงการ /บูรณาการและพัฒนาคุณภาพการป้องกัน การดูแลรักษา เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วิทยากร  พญ.วลัยรัตน์  ไชยฟู               สำนักโรคเอดส์ ฯ


อภิปราย
เรื่อง เครื่องมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการงานป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมการอภิปราย จากทุกหน่วยงาน แบ่ง 3 ห้อง เรียนรู้เครื่องมือในการทำงาน

ด้านงานป้องกัน งานมาตรฐาน งานดูแลรักษา 

- เนื้อหา/ปัญหาที่เคยพบ

- แนวทางการดำเนินงานของพื้นที่

- แนวทางการติดตามและประเมินผล

เรื่องที่ 1 งานมาตรฐาน
1. มาตรฐานงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วิทยากร คุณสมชาย  ฟองหิรัญรัตน์  สำนักโรคเอดส์

2. มาตรฐานเอดส์/การให้ยาป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (IPT)
วิทยากร  คุณเครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์   สำนักโรคเอดส์ฯ

3. การจัดบริการป้องกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรับรองเฉพาะโรค (DSC : Disease Specific Certification)
วิทยากร   
1. นพ.อร่าม  ลิ้มตระกูล  โรงพยาบาลนครพิงค์
2. คุณฐิติรัตน์ จิรัญญนันท์  สำนักโรคเอดส์ฯ

เรื่องที่ 2 งานป้องกัน
1. การจัดชุดบริการสำหรับกลุ่มประชากรหลัก
วิทยากร คุณฉวีวรรณ  คล้ายนาค สำนักโรคเอดส์ฯ

2.  การให้ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัส (PrEP : Pre –Exposure Prophylaxis)
วิทยากร คุณนุชนารถ แก้วดำเกิง สำนักโรคเอดส์ฯ

3. การบริหารจัดการถุงยางอนามัย
วิทยากร คุณยุทธภูมิ  ศรีคำจีน สำนักโรคเอดส์ฯ

เรื่องที่ 3 งานดูแลรักษา
1. ACC + Congenital Syphilis
วิทยากร คุณทำเนียบ สังวาลประกายแสง  สำนักโรคเอดส์ฯ

2. การจัดระบบบริการป้องกันรักษาเอชไอวีโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Differentiated Care)
วิทยากร    คุณพัชรภรณ์  ภวภูตานนท์ สำนักโรคเอดส์ฯ

3. องค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน”     
วิทยากร    คุณปาริชาติ  จันทร์จรัส สำนักโรคเอดส์ฯ

วันที่ 15 ธันวาคม  2560 

บรรยาย เรื่อง ก้าวไปกับงานอย่างไรให้มีความสุข 
วิทยากร ดร.โสฬวรรณ    อินทสิทธิ์                   กรมสุขภาพจิต Download


บรรยาย
เรื่อง ระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้าการยุติปัญหาเอดส์  
วิทยากร คุณพรทิพย์      เข็มเงิน                     สำนักโรคเอดส์ฯ


อภิปราย
เรื่อง ระบบข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางาน
วิทยากร
1. พญ.มณฑินี  วสันติอุปโภคากร          สำนักโรคเอดส์ฯ
2.คุณชัยสุข     ตั้งวงศ์จุลเนียม             สำนักโรคเอดส์ฯ 

อภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม

 

*************************************

 
พฤ อา
 

E-Service