ประกาศผลการประกวดองค์กร“ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560ประกาศผลการประกวดองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี 2560 

                   ตามที่ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการโครงการส่งเสริม การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ภายใต้การประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภาครัฐเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติฯ สำหรับในปี 2560 มีองค์กรภาครัฐสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 151 องค์กร นั้น

                   บัดนี้ การเยี่ยมติดตามประเมินองค์กรฯ ในพื้นที่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ปี 2560 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกระดับเขตเข้ารอบนำเสนอในระดับประเทศ และองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต ทั้งนี้ สำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกระดับเขตเข้ารอบนำเสนอในระดับประเทศ ขอให้จัดสรุปรายงานการดำเนินงานองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560ตามแนวทางการจัดทำรายงานต่อไปด้วย

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต Download
  2. ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกระดับเขตเข้ารอบนำเสนอระดับประเทศ Download
  3. แนวทางการจัดทำเอกสารสรุปรายงานการดำเนินงานองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560 Download
 
พฤ อา
 

E-Service