กรณีร้องเรียนผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ร้องเรียน


กรณีร้องเรียนผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ร้องเรียน 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. แถลงข่าวโดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ นางสาวสุทธิดา แสงสุมาตร์

 
พฤ อา
 

E-Service