วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (15 พฤศจิกายน 2554)

วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

(รายงาน ณ วันที่  15 พฤศจิกายน2554)

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย 

                      จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (15 พฤศจิกายน 2554)        สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้นจำนวน  376,690ราย (จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 256,571 ราย และเพศหญิงจำนวน 120,119 ราย)  เสียชีวิตแล้ว จำนวน 98,721ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่าอดีต (จากรูปที่ 1)                        

รูปที่ 1แสดงแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกตามรายปี

แหล่งข้อมูล:  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

 
พฤ อา
 

E-Service