วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (31 มีนาคม 2554)

 

วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

(รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2554)

 

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

               จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 มีนาคม 2554)  สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน  372,874ราย  เสียชีวิตแล้ว จำนวน 98,153ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่าอดีต (จากรูปที่ 1)

 

รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกตามรายปี

ตั้งแต่ กันยายน 2527 -  31  มีนาคม 2554

 

แหล่งข้อมูล:  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

 

 
พฤ อา
 

E-Service