วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (ประจำปี 2552)

รูป ที่ 1 แสดงแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกตามรายปี

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 
พฤ อา
 

E-Service