การเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่

สำนักระบาดวิทยาได้มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยการสุ่มตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรเป้าหมาย 8 กลุ่มดังนี้

กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีอัตราความชุกอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ.2542 สูงถึงร้อยละ 50.77 และลดลงในปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบันปี พ.ศ.2546 มีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 46.80 และลดลงใน ปี พ.ศ.2547-2550 ร้อยละ 42.22-25.62 แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2551 การรายงานข้อมูลล่าสุดของสำนักระบาดวิทยา ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นถึง ร้อยละ 48.15 แต่มีการรายงานเพียง 9 จังหวัดเท่านั้น ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาในเชิงระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอยู่มาก ทั้งยังเป็นปัญหาในด้านนโยบายการให้บริการการดูแลรักษา การเฝ้าระวังป้องกันโรค และการลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างมีความซับซ้อนมาก จากการรายงานได้สะท้อนให้เห็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นปัญหา ในขณะที่กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศทางตรง กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศแฝง และกลุ่มชายที่มาตรวจกามโรคมีแนวโน้มของการติดเชื้อลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา เป็น ร้อยละ 4.67 ร้อยละ 2.64 และร้อยละ 3.19 ตามลำดับ โดยเฉพาะในกลุ่มชายขายบริการทางเพศ พบร้อยละ 12.21 กลุ่มชาวประมง ร้อยละ 2.5 และกลุ่มแรงงานต่างชาติ พบร้อยละ 1.00

กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ และกลุ่มโลหิตบริจาค พบว่า อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ 2541-2551 จากร้อยละ 1.53 เหลือร้อยละ 0.72 ส่วนอัตราการติดเชื้อในกลุ่มโลหิตบริจาคมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ในปี พ.ศ.2541-2549 จากร้อยละ 0.40 และมีแนวโน้มที่ลดลงในปี พ.ศ.2551 ร้อยละ 0.18 ในขณะที่กลุ่มชายไทยที่เข้าเป็นทหารประจำการมีแนวโน้มคงที่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550-พฤษภาคม พ.ศ.2551 ร้อยละ 0.5 ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กลาโหม ได้แบ่งกลุ่มชายไทยที่เข้าเป็นทหารประจำการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 18-20ปี กลุ่มอายุ 21 ปี และกลุ่มอายุ 22-29 ปี ซึ่งพบว่าอัตราส่วนของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มอายุ 22-29 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุ 21 ปี และกลุ่มอายุ 18-20 ปี เท่ากับ 3.04, 1.3 และ 1 ตามลำดับ อัตราการติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่พบในผู้มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับประถม ศึกษาจะมีการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 2.19, 1.00 และ 1.00 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสโสดสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 1.59 และ 1.00 ซึ่งอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายไทยที่เข้าเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่พบมากที่ สุดในกรุงเทพมหานคร 2.67 รองลงมาภาคเหนือ 1.62 ภาคกลาง 1.60 (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.40 และภาคใต้ 1.00 ตามลำดับ

 
พฤ อา
 

E-Service