หน่วยงานเอกชน

ชื่อองค์กร บ้านกลารา สวนสันติธรรม มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่อยู่43 หมู่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ภาคภาคกลาง
โทรศัพท์(02) 563-1203
โทรสาร(02) 563-1046
ผู้บริหารองค์กร-
ผู้ประสานองค์กรนายมงคล วงศ์ภักดี
วัตถุประสงค์องค์กร1. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายมีที่พักอาศัย
2. เพื่อให้การดูแล-รักษาพยาบาลที่เหมาะสม
3. เพื่อให้คำปรึกษา-แนะนำด้านการดูแลผู้ป่วยฯ
4. เพื่อให้การเอกใจใส่ทางด้านจิตใจและร่างกายควบคู่กับการรักษาพยาบาล
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการศึกษา-ดูงาน
กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย
พื้นที่ดำเนินการจังหวัด ปทุมธานี
กิจกรรมดำเนินการ1.ให้บริการบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย
2.ดูแล-รักษาผู้ป่วยด้ายความรัก ความเอาใจใส่
3.ให้คำปรึกษา-แนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์
4.เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการศึกษา-ดูงาน
 
พฤ อา
 

E-Service